PDA

View Full Version : Ai la mưu lược gia giỏi nhất NgụyGia Cát
02-06-2008, 17:29
Tào Tháo bình định thiên hạ ngoài tài bản thân ra còn có sự giúp đỡ của các mưu thần.Vậy theo bạn ai là mưu sĩ giỏi nhất,có công lao lớn nhất đối với nhà Ngụy

unununium_^-^
02-06-2008, 18:21
Tư Mã Ý (司马懿)(179 - 251) là một vị tướng, nhà chiến lược quân sự, một nhà chính trị của Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông nổi tiếng nhất có lẽ là nhờ đã bảo vệ được Tào Ngụy khỏi các cuộc Bắc Phạt của Gia Cát Lượng. Thành công của ông và nhờ đó đưa ông lên vị trí quyền lực nhất trong triều đình nhà Ngụy đã tạo điều kiện cho con ông là Tư Mã Chiêu nắm quyền lực thực tế của nhà Ngụy và sau cùng đã thành công trong việc tạo tiền đề cho cháu trai của mình là Tư Mã Viêm thành lập nhà Tấn, triều đại đã chấm dứt thời kỳ Tam Quốc, thống nhất Trung Hoa. Dau khi lập nhà Tấn, Tư Mã Ý đã được cháu mình phong thụy hiệu là Tấn Tuyên Đế với miếu hiệu là Cao Tổ.
so với Khổng Minh
Tư Mã Trọng Đạt mới là kẻ biết thời thế, duy chỉ có điều đó ông ta đã hơn Không Minh. Về tư duy và mưu kế, Trọng Đạt không bằng Gia Cát Lượng, nhưng về tầm nhìn thời đại, Trọng Đạt hơn hẳn. Dẫn chứng là sau này, tất cả đều do 1 tay Trọng Đạt nắm giữ và duy nhất 1 mình Trọng Đạt là đạt được mục đích của mình. Có ai giải thích được rằng tại sao TMY lại về với Tào Tháo, mục đích cũng như hành động của ông ta là thế nào?? Tại sao KM ngay từ đầu đã muốn khước từ Lưu Bị, Phải chăng tất cả chỉ có 1 câu trả lời, trước sau KM cũng không thể xoay chuyển tình thế ??? Vậy thì ai hơn ai ?? Người tài ko chỉ có mưu kế, không chỉ có giỏi Thiên văn, tường địa lý, Người giỏi còn biết nắm bắt được thời cơ, biết nắm được chiến thắng cuối cùng. Vậy theo tại hạ, mỗi người trong 2 người đều có tài của riêng mình, mưu kế thì Trọng Đạt kém 1 bậc nhưng thời cơ thì Khổng Minh lại không biết tận dụng như Trọng Đạt, có lẽ nếu KM cũng đầu quân cho Tào Tháo thì mọi chuyện đã ngã ngũ từ lâu chư ko phải chờ Tư Mã Ý thống nhất... đó cũng là một điều hơn của KM, bởi ông ta không muốn nhìn thấy sự giết chóc quá nhiều do A Man gay ra, ông ta tìm đến Lưu Bị có lẽ ông ta nhìn ra được rằng Lưu bị là người nhân nghĩa nhất trong tất cả !!?? về tư cách thì KM hơn hẳn Trọng Đạt rồi !!!

A Phi
02-06-2008, 22:39
Dẫu sao thì cũng rồi, thành vương bại khấu thôi chọn Tư Mã gia vậy

redgord
04-06-2008, 16:23
Tôi chọn Tư Mã Ý, công nhận tay này có con mắt nhìn xa nhất trong tất cả các vị mưu sĩ nói trên :D

Gia Cát
05-06-2008, 11:15
Muốn đánh giá mưu sĩ giỏi thật ra còn phải dựa vào nhiều yếu tố và hoàn cảnh.Tuân Úc 7 lần hiến kế giúp Tào Tháo thống nhất phương Bắc,Quách Gia là 1 trong 10 đại mưu lược của Trung Quốc,tính toán chưa bao giờ sai,....
Tư Mã Ý tuy giảo hoạt,đặt nền tảng cho con mình ,nhưng xét về nhiều mặt có khi chưa bằng mấy vị mưu sĩ trên.Các bạn cứ vì kết cục của Tam Quốc mà đề cao Tư Mã Ý quá.Phải bầu chọn dựa trên các chiến tích và bối cảnh.

†Sock™Cry†
21-06-2008, 01:11
Nói về tầm nhìn thời thế thì quả là Tư Mã Ý đứng đầu nhưng nói về mưu lược thì tôi chọn Tuân Úc .Vì lý do sau đây :
Cuối thời đông hán thiên hạ đại loạn anh hùng khắp nơi thi nhau nổi dậy cát cứ khắp nơi lúc bấy giờ mạnh thì có Hoài Nam với Viên Thuật quân lính lương thảo dồi dào xưng bá một phương ;Đến Kỳ Châu thì có Viên Thiệu đất rộng người đông binh lính lương thảo dồi dào; Kinh Châu có Lưu Biểu một nước dụng võ uy danh vang lừng chín châu;Tay Thục có Lưu Chưng một nước núi non hiểm trở ,nước giàu quân thịnh .Lúc ấy Tào tháo quân lực yếu kém nhất ,Lưu Bị còn đang long đong,Tôn Quyền chưa bước lên vũ đài chính trị .Thế nhưng Tào ,Lưu ,Tôn sau này lại tiếng tăm lừng lẫy gây dựng lên 3 nước Ngụy ,Thục ,Ngô còn Viện Thuật ,Viên Thiệu ,Lưu Biểu ,Lưu Chương đều lần lượt bị diệt vong ấy là tại sao??? Bởi vì Tào ,Lưu ,Tôn đều có tầm nhìn chiến lược hơn người họ nhận thức rất rõ muốn tranh giành thiên hạ cần có một chiến lược đúng đắn và bên cạnh họ cũng có những mưu sĩ tài ba giúp họ vạch ra những sách lược tranh giành thiên hạ .3 Sách lược đó có thể nói là 3 sách lược kinh điển xiên suốt toàn bộ quá trình đấy tranh của tam quốc 3 sách lược đó là :
1 : "Long Trung Sách " của Khổng Minh
2 : "Sách trên giường " của Lỗ túc
3 :" Rễ sâu gốc vững " của Tuân Úc

3."Rễ sâu ,gốc vững" Tào Tháo nhất thống phương bắc
Tuân Úc không giống như Khổng Minh hay Lỗ túc đã vẽ ra cho Lưu Bị,Tôn Quyền những sách lược lớn tranh giành thiên hạ .Nhưng 3 sách lược lớn của ông là : "Rễ sâu gốc vững để chế ngự thiên hạ" ; "Vâng lệnh thiên tử theo nguyện vọng mọi người " và "Giữ chắc Quan độ đợi biến " thuộc phạm trù chiến lược quan trọng ,quan hệ tới việc sống hay còn ,hưng thịnh hay suy đồi của Tào Tháo .Sự đóng góp của nó chẳng hề kém "Long trung sách" của Khổng Minh với Tây Thục ,"Sách trên giường" của Lỗ Túc với Đông Ngô .Cho nên Tuân Úc sứng đáng là một trong 3 nhà chiến lược đại tài thời Tam Quốc bên cạnh Khổng Minh và Lỗ Túc .
Thời kỳ đầu Tào Tháo khởi nghĩa binh lực còn yếu kém đất chiếm được chỉ có Duyện Châu .Tào Tháo định dấy binh tiến đánh Tù Châu ,lúc ấy Đào Khiêm đã chết Lưu Bị lên thay lãnh Từ Châu Mục quân lực không kém gì Đào Khiêm lúc ấy Tào Tháo muốn đánh Tù Châu không phải là dễ hơn nữa bại tướng của Tào Tháo là Lã Bố tuy đóng quân ở Sơn Dương nhưng vẫn nhằm nhè Duyện Châu nếu Tào Tháo đánh Lưu Bị Lã Bố tất sẽ thừa thế mà chiếm lấy Duyện Châu,cho nên Tuân Úc ra sức phản đối ông khuyên can Tào Tháo rằng "Xưa Cao Tổ chiếm giữ Quan Trung ,Quang Vũ chiếm Vĩnh Nội đều do "rễ sâu gốc vững mà chế ngự thiên hạ " tiến đủ để thắng địch thoái có thể cố thủ cho nên khó nhưng mà nên nghiệp lớn .Nay minh công đã có Duyện Châu là nơi huyết mạch chẳng khác gì Quan Trung khi xưa .Nay nếu đi lấy Từ Châu chẳng khác gì tham đĩa bỏ mâm vứt gốc lấy ngọn ,đổi an lấy nguy vậy xin hãy suy nghĩ cho kĩ " .Lời Tuân Úc quả là lời vàng đá từ chỗ nhỏ đã cho thấy sự lợi hại .Tuân Úc tổng hợp ra kinh nghiệm "Rễ sâu gốc vững để chế ngự thiên hạ " là một sách lược đúng dắn ,là một quy luật tất yếu để giành nghiệp lớn .
Tào Tháo trọng dụng sách lược này đóng quan ở Sơn Đông nuôi dưỡng lực lượng không ngừng thao luyện quân tinh tướng khỏe .Lúc đó Lý Thôi,Quách Dĩ hỗn chiến dân chúng bị vạ lây Hiến Đế cũng phải nhiều phen lưu lạc .Tào Tháo lập tức triệu tạp mưu sĩ để bàn luận .Tuân Úc đã luận rằng : "Xưa Tấn Văn Công thu nhận Nhương Vương mà các chư hầu đều phục ,Hán Cao Tổ vì Nghĩa Đế mà phát tang làm cho thiên hạ quy tâm .Ngày trước thiên hạ như vậy Tướng quân hãy nhân lúc này dấy nghĩa binh trước hầu thiên tử sau theo nguyện vọng mọi người, đó là một sách lược hay .Nếu để chậm trễ người khác sẽ lấy mất " .Tào Tháo nghe xong cả mừng thực hiện ngay kế hoạch của Tuân Úc .Quả nhiên sau khi dương cao ngọn cờ "Vâng lệnh thiên tử theo nguyện vọng mọi người " không những chỉ lệnh chư hầu mà còn được lòng người ,chẳng những nắm chắc được chính trị mà Tào Tháp còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của tầng lớp sĩ tộc đó là một điều kiện thuận lợi để Tào Tháo nhất thống phương bắc sau này .
Trọng dụng Tuân Úc Tào Tháo gần như đã thống nhất được phương bắc chỉ còn Viên Thiệu là trở ngại cuối cùng quyết chiến là điều không thể tránh khỏi .Trận Quan Độ là giờ phút sống mái quyết định ai thắng ai bại giữa Tào Tháo và Viên Thiệu .Tào Tháo giữ Quan Độ từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9 lực lượng hao mòn quân lương cạn kiệt có ý định bỏ Quan Độ về giữ Hứa Xương hỏi ý kiến Tuân Úc ông trả lời ràng : "Nghĩ rằng Viên Thiệu tập trung quân ở Quan Độ là muốn cùng minh công quyết một trận được thua ,Minh công lấy cái yếu nhất làm cái mạnh nhất nếu không chế ngự được ,tất sẽ bị người thừa thế .Đây là một cơ hội lớn trong thiên hạ .Quân Thiệu tuy đông nhưng lại nhiều bè cánh tất sẽ sinh loạn ,sinh loạn tất có biến đấy chính là lúc xuất binh " .Tào Tháo nghe xong bèn đốc thúc quân sĩ ra sức cố thủ .Quả nhiên quân thiệu sinh loạn Hứa Du sang đầu hàng Tào Tháo dâng kế đốt kho lương thu về thắng lợi .Nếu như quân Tào bỏ quan độ Viên Thiệu thừa cơ truy kích thì Tào Tháo sẽ thảm bại .
Tào Tháo sau này có thể xưng bá ở phương bắc là hoàn toàn nghe theo 3 quyết sách của Tuân Úc
Nên Có thể coi Tuân Úc là mưu sĩ giỏi nhất bên phía nứơc Ngụy