Liên hệ

Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa? (Trả lời theo dạng ngày/tháng/năm)
Bắt buộc
Bắt buộc