Kết quả tìm kiếm

  1. Cuong Vu

    Nguyên Sử An Nam Truyện, Chiêm Thành Truyện, Miến Điện Truyện, Nhật Bản Truyện chú dịch

    Mình đã dịch xong phần chính văn cho Nguyên Sử An Nam Truyện, Chiêm Thành Truyện, Miến Điện Truyện, Nhật Bản Truyện. Phần An Nam cơ bản đã xong, nhưng còn thiếu phần chú thích và bổ sung bằng các tư liệu khác. Khối lượng tài liệu khá lớn nên mình vẫn đang tìm kiếm để bổ sung. Phần Chiêm Thành...