Bộ luật Diễn đàn Lịch sử Việt Nam

Mutsu

Cơ Mật Viện Đại Thần
Viện Cơ Mật
Tham gia
12/4/20
Bài viết
8
Đã được Thích
9
Điểm
0
HIẾN PHÁP


Lời nói đầu: Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam . Lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải luôn được chúng ta - những con dân nước Việt ghi sâu trong tâm khảm mình .

Chúng tôi lập ra Diễn đàn Lịch sử Việt Nam (lichsuvn.net) trên tinh thần đây là Diễn đàn của thành viên, do thành viên, vì thành viên. Thế nên Hiến pháp ban hành cũng không ngoài mục đích đó, với các điều khoản khái quát sau:


Điều 1: Hiến pháp là những nguyên tắc hoạt động của toàn thể ban điều hành cùng mọi thành viên lichsuvn. Mọi điều lệ, nội quy đều phải dựa trên tinh thần Hiến Pháp, không được trái lại. Chỉ có hội đồng admin tối cao mới có quyền chỉnh sửa Hiến pháp.

Điều 2: Lichsuvn là một website không chỉ về lịch sử mà còn về chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, đời sống, tình hình thế giới,... và các loại hình khoa học xã hội khác theo yêu cầu của quảng đại thành viên. Mọi hoạt động của ban điều hành và thành viên đều phải liên quan mật thiết đến các vấn đề này, trừ một vài khu vực giải trí theo luật định.

Điều 3: Lichsuvn đặt dưới sự điều hành hội đồng admin. Mọi hành động sử dụng quyền admin đều phải nhằm mục tiêu vì sự tồn tại và phát triển của lichsuvn và trong trường hợp đó: admin có quyền tối cao vô thượng, chỉ dưới Hiến pháp.

Điều 4: Lichsuvn được xây dựng trên tinh thần hội nhóm, bè bạn. Tình cảm là ưu tiên hàng đầu của sự tồn tại lichsuvn. Mọi hành vi đe dọa sự bất bền vững của tình bạn, tình huynh đệ trong lichsuvn đều là trọng tội và trực tiếp vi phạm Hiến pháp.

Điều 5: Đặc biệt liên quan đến các vấn đề nhạy cảm. Lichsuvn tôn trọng quyền tự do ngôn luận của thành viên nhưng những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm như chính trị, tình dục,... sẽ phần nào bị hạn chế nếu thấy đi quá đà, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Lichsuvn.

Điều 6: Ban điều hành lichsuvn cũng là thành viên của lichsuvn nhưng đồng thời cũng là những người lãnh trách nhiệm lèo lái lichsuvn phát triển bền vững. Quyền lực của ban điều hành chỉ được phép sử dụng vào mục đích đó, mọi hành vi sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, nhất là khi lợi ích cá nhân đó xâm hại đến lợi ích cá nhân người khác, đều bị nghiêm trị.