Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 13 : Nội bộ Minh triều lục đục vì cuộc chiến ở Đại Việt

Kỳ 12 Chiến tranh chống quân Minh xâm lược cũng giống như mọi cuộc chiến khác ở thời kỳ trung đại về mặt thông tin liên lạc. Nước Minh là bên điều quân viễn chinh, tin tức từ đầu não triều đình đến được quân tướng ngoài mặt trận phải mất hàng tháng trời. Một … Continue reading Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 13 : Nội bộ Minh triều lục đục vì cuộc chiến ở Đại Việt