Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 7 : Trận Khôi Huyện, Lê Lợi rơi lệ dẫn quân phá vòng vây

Kỳ 7 Việc Ai Lao trở giáo theo quân Minh là một mối nguy rất lớn cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Mặc dù trong năm 1421, quân ta liên tục đánh bại quân Minh và quân Ai Lao nhưng cũng chịu tổn thất không nhỏ. Thời điểm bấy giờ cả ta và địch đều … Continue reading Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 7 : Trận Khôi Huyện, Lê Lợi rơi lệ dẫn quân phá vòng vây