Trang chủ Kiến Thức Bằng chứng sử liệu về âm mưu bán nước của Trần Ích...

Bằng chứng sử liệu về âm mưu bán nước của Trần Ích Tắc

TRẦN ÍCH TẮC CÓ BÁN NƯỚC HAY KHÔNG ?

Câu hỏi này lẽ ra đã có lời giải đáp hiển nhiên từ hàng trăm năm nay. Đúng vậy, Trần Ích Tắc là một đại Việt gian, một tên bán nước đời đời bị nhân dân khinh miệt.

Thế nhưng dạo gần đây, với phong trào xét lại lịch sử rầm rộ thì một số cá nhân lại cho rằng Trần Ích Tắc không bán nước, mà thực ra đi làm gián điệp cho nhà Trần. Vì nếu lỡ như họ Trần thất bại thì Trần Ích Tắc vẫn làm An Nam Quốc Vương, coi như vẫn là người họ Trần nối ngôi vua nước Nam. Thuyết này cùng vài thuyết bào chữa khác nữa nghe thì “có vẻ có lý” nhưng nếu chúng ta xét lại những sử liệu gốc, sẽ nhận ra đây chỉ là những lý lẽ bịm bợm, chủ quan phản khoa học.

Tranh Nhà Trần luận tội hàng tướng.
Tranh Nhà Trần luận tội hàng tướng.

Ngay chính trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã chỉ ra rất rõ tội trạng của Trần Ích Tắc :

” Tháng 3/1285, Thượng vị Văn Chiêu hầu Lộng đầu hàng Thoát Hoan. Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc và bọn Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long đem gia thuộc đầu hàng quân Nguyên.

Trước kia, khi Ích Tắc chưa sinh. Thái Tông mộng thấy thần nhân ba mắt từ trên trời xuống nói với Thái Tông :
” Thần bị thượng đế quở trách, xin thác sinh là con vua, sau lại trở về phương Bắc”.

Đến khi Ích Tắc sinh, giữa trán có vài vết lờ mờ như hình con bắt, hình dáng giống hệt người trong mộng. Đến 15 tuổi, thông minh hơn người, làu thông kinh sử và các thuật, vẫn còn có ý tranh đoạt ngôi trưởng đích. Ích Tắc đã từng gửi thư riêng cho khách buôn ở Vân Đồn xin quân Nguyên xuống nam. Đến nay, người Nguyên vào cướp, Ích Tắc xin hàng chúng để mong được làm vua. Người Nguyên phong làm An Nam Quốc Vương. Sau khi quân Nguyên thất bại, Ích Tắc trong lòng hổ thẹn, chết ở đất Bắc.”

Như vậy là, không chỉ Trần Ích Tắc đầu hàng quân Nguyên khi chúng tràn sang xâm lược mà trước đó hắn đã “gửi thư riêng cho khách buôn ở Vân Đồn xin quân Nguyên xuống nam”. Hành động đó chính là cõng rắn cắn gà nhà không thể chối cãi. Những tài liệu xét lại tuy vẫn trích dẫn ĐVSKTT nhưng lại bỏ qua đoạn văn trọng yếu này vì nó nêu lên quá rõ tội trạng.

Thêm nữa, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng ghi nhận việc Trần Ích Tắc vu cáo cho Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật rước giặc sang :

” Cuối niên hiệu Thiệu Bảo, ông [ Trần Nhật Duật ] giữ trại Thu Vật ở Tuyên Quang. Giặc hồ vừa xâm phạm bờ cõi, Chiêu Quốc tâu với vua rằng : “Chiêu Văn ở Tuyên Quang, chắc ở trên đó gọi giặc sang rồi !” “.

Chúng ta đều biết Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật là một trong những tướng lĩnh tài giỏi nhất của vương triều Trần, đóng góp công lao rất lớn vào công cuộc kháng chiến với những chiến công Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương lẫy lừng. Thế nhưng Trần Ích Tắc lại vu cáo cho ông ở Tuyên Quang rước giặc sang. Hành động đó chính là để cắt đi vây cánh của vua Trần, chứng tỏ cái tâm không trong sáng của Ích Tắc. Hắn đã viết thư rước giặc sang rồi lại đổ tội cho chiến tướng chủ chốt của Đại Việt.

Qua những bằng chứng trên, thiết nghĩ cũng đủ để dập tắt một cái thuyết sai trầm trọng của phong trào xét lại lịch sử. Mong mọi người có thể dùng mà phản bác những luận điệu sai trái, trả lại cho lịch sử một cái nhìn nghiêm túc.

Nguồn : FB Văn Hóa Lịch Sử