Trang chủ Nổi bật Kháng Minh Truyền Kỳ – Phần 2 (link tổng hợp)

Kháng Minh Truyền Kỳ – Phần 2 (link tổng hợp)

Phần 2 : Nhà Hậu Trần

Kỳ 1 : Tội ác của giặc Minh

Kỳ 2 : Toàn dân nổi dậy chống quân Minh

Kỳ 3 : Nhà Hậu Trần thành lập

Kỳ 4 : Đặng Tất đánh dẹp ngụy quan

Kỳ 5 : Toan tính và chuẩn bị trước đại chiến

Kỳ 6 : Đại chiến bến Bô Cô

Kỳ 7 : Giản Định Đế tin lời ghèm giết đại tướng

Kỳ 8 : Trùng Quang Đế nối tiếp cuộc kháng chiến chống Minh

Kỳ 9 : Chu Đệ điều binh 10 tỉnh đánh nhà Hậu Trần

Kỳ 10 : Trận Hàm Tử, Đặng Dung đấu Trương Phụ

Kỳ 11 : Không hạ được nhà Hậu Trần, Trương Phụ được lệnh rút quân về nước

Kỳ 12 : Quân Hậu Trần giành lại thế chủ động, kiên trì tìm biện pháp ngoại giao

Kỳ 13 : Chu Đệ thi hành chính sách hai mặt

Kỳ 14 : Vừa yên mạn bắc, nước Minh lại điều viện binh đánh nhà Hậu Trần

Kỳ 15 : Đợt tổng khởi nghĩa mới, Trương Phụ lầm lũi tiến về nam

Kỳ 16 : Trận Mô Độ, Đặng Dung đơn độc tử chiến

Kỳ 17 : Nước Minh thêm quân tiếp viện, vua Trùng Quang thất thế rút về nam

Kỳ 18 : Trùng Quang Đế tự mình làm tướng và chuyện Nguyễn Biểu đi sứ

Kỳ 19 : Trận Sái Già, Trương Phụ hai lần hụt chết

Kỳ 20 : Kết thúc bi tráng của nhà Hậu Trần

Hết Phần 2