Trang chủ Nổi bật Kháng Minh Truyền Kỳ – Phần 2 (link tổng hợp)

Kháng Minh Truyền Kỳ – Phần 2 (link tổng hợp)

Phần 2 : Nhà Hậu Trần

Kỳ 1

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 1 : Tội ác của giặc Minh

 

Kỳ 2

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 2 : Toàn dân nổi dậy chống quân Minh

 

Kỳ 3

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 3 : Nhà Hậu Trần thành lập, Đặng Tất phò vua Giản Định chống Minh

 

Kỳ 4

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 4 : Đặng Tất đánh dẹp ngụy quân, lập mưu khôi phục Đông Đô

 

Kỳ 5

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 5 : Toan tính và chuẩn bị trước trận Bô Cô

 

Kỳ 6

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 6 : Đại chiến bến Bô Cô

 

Kỳ 7

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 7 : Giản Định đế tin lời gièm giết đại tướng

 

Kỳ 8

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 8 : Trùng Quang đế nối tiếp cuộc kháng chiến chống Minh

 

Kỳ 9

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 9 : Chu Đệ điều binh 10 tỉnh đánh nhà Hậu Trần

 

Kỳ 10

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 10 : Trận Hàm Tử – Đặng Dung đối đầu Trương Phụ

 

Kỳ 11

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 11 : Không hạ được nhà Hậu Trần, Trương Phụ được lệnh rút quân về nước

 

Kỳ 12

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 12 : Quân Hậu Trần giành lại thế chủ động, kiên trì tìm biện pháp ngoại giao

 

Kỳ 13

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 13 : Chu Đệ thi hành chính sách hai mặt

 

Kỳ 14

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 14 : Vừa yên mạn bắc, nước Minh lại điều viện binh đánh nhà Hậu Trần

 

Kỳ 15

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 15 : Đợt tổng khởi nghĩa mới, Trương Phụ lầm lũi tiến về nam

 

Kỳ 16

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 16 : Trận Mô Độ – Đặng Dung đơn độc tử chiến

 

Kỳ 17

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 17 : Nước Minh thêm quân tiếp viện, vua Trùng Quang thất thế rút về nam

 

Kỳ 18

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 18 : Trùng Quang đế tự mình làm tướng và chuyện Nguyễn Biểu đi sứ

 

 

 

Kỳ 19

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 19 : Trận Sái Già, Trương Phụ hai lần hụt chết

 

Kỳ cuối

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ cuối : Kết thúc bi tráng của nhà Hậu Trần