Trang chủ Nổi bật Kháng Minh Truyền Kỳ – Phần 1 (link tổng hợp)

Kháng Minh Truyền Kỳ – Phần 1 (link tổng hợp)

Phần 1 : Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống Minh

Kỳ 1 : Nhà Trần suy yếu và chiến tranh với Chiêm Thành

Kỳ 2 : Nhà Hồ thành lập

Kỳ 3 : Hồ Quý Ly nóng vội cải cách, đời sống nhân dân bị xáo trộn

Kỳ 4 : Đường lối quân sự triều Hồ

Kỳ 5 : Toan tính của Chu Nguyên Chương với Đại Việt

Kỳ 6 : Minh Thành Tổ cãi lời vua cha, ôm mộng Nam chinh

Kỳ 7 : Ngoại giao căng thẳng

Kỳ 8 : Đánh tan quân Minh hộ tống vua bù nhìn

Kỳ 9 : Chu Đệ điều động 80 vạn binh phu, chuẩn bị chiến tranh tổng lực với Đại Ngu

Kỳ 10 : Đại chiến thành Đa Bang

Kỳ 11 : Nhà Hồ cố gắng đảo ngược tình thế

Kỳ 12 : Trận Hàm Tử Quan, nhà Hồ một trận dốc túi

Kỳ 13 : Nhà Hồ diệt vong, các lực lượng cuối cùng của Đại Ngu

Kỳ 14 : Công luận các đời về nhà Hồ