Trang chủ Nổi bật Kháng Minh Truyền Kỳ – Phần 1 (link tổng hợp)

Kháng Minh Truyền Kỳ – Phần 1 (link tổng hợp)

Phần 1 : Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống Minh

 

 

Kỳ 1

Kháng Minh Truyền Kỳ – Kỳ 1 : Nhà Trần suy yếu và chiến tranh với Chiêm Thành

 

Kỳ 2

Kháng Minh truyền kỳ – Kỳ 2 : Nhà Hồ thành lập

 

Kỳ 3

Kháng Minh Truyền Kỳ – Kỳ 3 : Hồ Quý Ly nóng vội cải cách, đời sống nhân dân bị xáo trộn

 

Kỳ 4

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 1 ) – Kỳ 4 : Đường lối quân sự triều Hồ

 

Kỳ 5

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 1 ) – Kỳ 5 : Toan tính của Chu Nguyên Chương với Đại Việt

 

Kỳ 6

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 1 ) – Kỳ 6 : Minh Thành Tổ cãi lời vua cha, ôm mộng nam chinh

 

Kỳ 7

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 1 ) – Kỳ 8 : Nhà Hồ đánh tan quân Minh hộ tống vua bù nhìn

 

Kỳ 8

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 1 ) – Kỳ 8 : Nhà Hồ đánh tan quân Minh hộ tống vua bù nhìn

 

Kỳ 9

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 1 ) – Kỳ 9 : Chu Đệ điều động 80 vạn binh phu, chuẩn bị chiến tranh tổng lực với Đại Ngu

 

Kỳ 10

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 1 ) – Kỳ 10 : Đại chiến thành Đa Bang

 

Kỳ 11

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 1 ) – Kỳ 11 : Nhà Hồ cố gắng đảo ngược tình thế

 

Kỳ 12

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 1 ) – Kỳ 12 : Trận Hàm Tử Quan, nhà Hồ một trận dốc túi

 

Kỳ 13

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 1 ) – Kỳ 13 : Nhà Hồ diệt vong và các lực lượng cuối cùng của Đại Ngu

 

Kỳ 14

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 1 ) – Kỳ 14 : Công luận các đời về nhà Hồ