Trang chủ Quân Sự Quân Mông Cổ và quân Đại Lý trong cuộc viễn chinh Đại...

Quân Mông Cổ và quân Đại Lý trong cuộc viễn chinh Đại Việt

Năm 1253, sau khi lên ngôi hãn của Mông Cổ, Mông Kha tiếp tục tiến hành các cuộc xâm lược Ba tư và Tây Á. Về phía đông , ông chuẩn bị cho cuộc chiến tranh với Nam Tống.

Cùng năm đó, Hốt Tất Liệt và Ngột Lương Hợp Thai vượt sông Kim Sa, đánh chiếm Đại Lý. Năm 1254, Hốt Tất Liệt quay về Bắc. Ngột Lương Hợp Thai ở lại tiếp tục cuộc chiến. Vua Đại Lý là Đoàn Hưng Trí đầu hàng.

Đến năm 1256, toàn bộ Vân Nam nằm dưới ách thống trị của Mông Cổ.

Năm 1257, Mông Kha ra lệnh xuất quân đánh Tống từ bốn mặt. Mông Kha theo đường Tứ Xuyên. Cánh quân của Hốt Tất Liệt vượt Trường Giang đánh chiếm Ngạc Châu. Tháp Tháp Nhi tấn công hạ lưu Trường Giang, vào vùng Kinh Sơn. Còn cánh quân của Ngột Lương Hợp Thai có nhiệm vụ từ Vân Nam đánh xuống Đại Việt, rồi từ đó, đánh vào Ung châu, Quế châu tập kết với các cánh quân khác ở Ngạc châu đâm sau lưng nhà Tống.

Không có số liệu chính xác số quân Mông Cổ trong cuộc viễn chinh Đại Việt.

Theo tập sử biên niên của Rašīd ud-Dīn chi biết Ngột Lương Hợp Thai đã đem ba vạn quân xuống Vân Nam nhưng khi tiến lên Ngạc châu gặp Hốt Tất Liệt thì quân số còn không quá năm ngàn.

Ngoài ra trong cuộc viễn chinh Đại Việt còn có sự tham gia của hai vạn người Thoán Bặc (người Di ở Vân Nam). Đội quân này được làm tiên phong do vua Đại Lý đã đầu hàng là Đoàn Hưng Trí và người chú Tín Thư Phúc chỉ huy. Binh lực quân viễn chinh có thể từ ba đến bốn vạn.

Theo Nguyên sử và An Nam chí lược
Tư vấn: Dong Nguyen
Nguồn: Cao Viet Nguyen